Variaties stimuleert en faciliteert het onderzoek naar taalvariatie in Vlaanderen

De operationalisering van deze doelstelling houdt in dat de koepel-vzw intermediair en coördinerend optreedt tussen het vrijwilligersveld en de wetenschappelijke wereld en dit in beide richtingen:

  1. het oprichten, onderhouden en ter beschikking stellen van een netwerk van lokale informanten die aan enquêteringen en wetenschappelijk onderzoek willen deelnemen
    • het koepelsecretariaat zal via de lidverenigingen een oproep doen bij de aangesloten leden en via externe kanalen (tijdschriften, pers, media) bij alle dialectgeïnteresseerden in Vlaanderen om zich als informant voor enquêtering en dialectonderzoek ter beschikking te stellen. Daarbij zal in samenspraak met de actieve professionele onderzoekers erover gewaakt worden dat van meet af aan ook een kwaliteitstoetsing ingesteld wordt, zodat het informantenbestand dat aan de onderzoekers aangeboden wordt gescreend en van optimale kwaliteit is en toelaat afhankelijk van de onderzoeksvraag specifieke kenmerken van de informanten (geografisch, sociaal, leeftijd, sekse, taalcompetenties,…) als filter in te bouwen. Het koepelsecretariaat zal vanaf 2007 een database van deze beschikbare informanten opzetten, updaten en op basis van ervaringsfeedback van degenen die er gebruik van maken ook bijstellen
  1. vragen en onderzoekswensen van lidverenigingen of van de koepel als geheel voorleggen aan deskundigen, onderzoeksinstellingen en het VCV
    • het aantal  voorstellen en vragen omtrent onderzoek die door de lidverenigingen en het koepelbestuur geformuleerd worden en door het secretariaat aan het steunpunt en/of individuele onderzoekers doorgespeeld zullen worden
  1. het regelmatige contact tussen onderzoekers en vrijwilligers bevorderen door zowel voordrachten door experten bij lidverenigingen als bezoeken van vrijwilligersverenigingen aan onderzoekscentra aan te moedigen en te ondersteunen
    • het aantal van dergelijke contactmomenten – in beide richtingen – dat op initiatief of met medewerking van de koepelorganisatie tot stand komt. Hierover zal in het jaarrapport verslag uitgebracht worden