Variaties brengt de dialecten in Vlaanderen maximaal en positief onder de aandacht brengen als levende monumenten van oraal erfgoed

 1. het verstrekken via de media van correcte informatie en het bevorderen van een objectieve opinievorming over dialecten als immaterieel erfgoed.
  • het aantal perscontacten (vragen van en mededelingen aan de pers) van de koepelorganisatie en de lidverenigingen
  • de mate waarin dialecten als vormen van levend immaterieel erfgoed door de pers en media op een positieve wijze onder de aandacht worden gebracht van het brede publiek (aantal kranten- en tijdschriftartikels, radio- en TV-items). Het koepelsecretariaat zal in samenwerking met de lidverenigingen vanaf 2007 dergelijke persvermeldingen verzamelen en een overzichtslijst ervan er in het jaarverslag opnemen
 1. de lidverenigingen en hun leden stimuleren tot en ondersteunen bij hun actieve deelname aan evenementen zoals de Erfgoeddag om het orale erfgoed zoveel mogelijk mee onder de publieksaandacht te brengen
  • het aantal dialectverenigingen en individuele dialectwerkers dat vanaf 2007 aan dergelijke landelijke evenementen voor de erfgoedsector deelneemt
 1. samen met de andere koepelorganisaties binnen het erfgoedveld en onder de coördinatie van het steunpunt VCV deelnemen aan de Cultuurmarkt en vergelijkbare evenementen op Vlaams niveau
  • de mate waarin de lidverenigingen zich gezamenlijk als koepelorganisatie manifesteren bij dergelijke evenementen en de mate waarin daarbij samenwerking met andere koepelorganisaties aangegaan wordt
 1. via bemiddeling van het steunpunt een pro-actief beleid ontwikkelen rond kruisbestuivende samenwerking met andere cultuursectoren (theater, literatuur, muziek, film, …) om het orale erfgoed in Vlaanderen zo veelzijdig mogelijk en positief onder de aandacht te brengen
  • het aantal concrete samenwerkingsvormen met actoren uit andere cultuursectoren, waarbij dialect via andere uitingsvormen mee onder de aandacht komt