Variaties verzamelt en ontsluit publicaties, opnames, onderzoeksresultaten en bestaand bronnenmateriaal (schriftelijk en auditief) over dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen

 1. het voor iedereen toegankelijk trachten te maken van alle mogelijke documentatie, publicaties en bronnen van lidverenigingen, onderzoeksinstellingen en individuele dialectwerkers met betrekking tot dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen
  • het koepelsecretariaat zal tegen 2008 over een compilatie van inventarissen, bibliografieën, compendia, e.d. beschikken (in eerste instantie op papier) over de beschikbare bronnen en studie over dialecten in Vlaanderen. Deze informatie zal vervolgens stelselmatig gedigitaliseerd worden, om ze – bv. via de website – ook extern en online raadpleegbaar te maken
 1. het opstellen en toegankelijk maken van een lokaal geordende inventaris van bestaand tekst-, klank- en beeldmateriaal met betrekking tot dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen, hun bewaarplaatsen en de toegankelijkheid ervan
  • de stafmedewerker zal deze inventaris op basis van informatie die via de lidverenigingen en individuele dialectwerkers ingewonnen wordt vanaf 2007 aanmaken en stelselmatig updaten. Hier is het de bedoeling om er van meet af aan een digitale inventaris van te maken die online raadpleegbaar is
 1. het bevorderen van de inzet van moderne media en van onderzoeksmethodieken zoals mondelinge geschiedenis, om via klank- en beeldopnames van goede kwaliteit en op moderne (digitale) dragers de levende taalvariatie in Vlaanderen permanent te documenteren
  • het aantal leden van de koepelorganisatie en van de lidverenigingen dat de cursus mondelinge geschiedenis, aangeboden door het VCV, zal volgen
  • het aantal lokale of regionale projecten dat met inzet van eigentijdse klank- en/of beeldopnames en digitale dragers bijdraagt tot het documenteren van de actuele levende taalvariatie in Vlaanderen
 1. het voor een breed publiek toegankelijk maken en verspreiden van wetenschappelijk onderzoek en voortschrijdende inzichten over taalgeschiedenis, taalgeografie en taalvariatie in Vlaanderen
  • het aantal contacten (voordrachten, informatievragen, samenwerkingsvormen) dat er tussen professionele dialectologen en leden van de koepelorganisatie zijn
  • de mate waarin de koepelorganisatie in haar werking ernaar streeft en erin slaagt om een brugfunctie tussen de amateur-dialectologie en de geïnteresseerde leek enerzijds en de professionele onderzoeker anderzijds tot stand te brengen