Variaties ondersteunt, stimuleert en coördineert de vrijwilligerswerking rond dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen

De operationalisering van deze doelstelling bestaat uit samenwerking binnen en met de koepel-vzw op drie geografische niveaus:

A. Op Vlaams niveau
B. Op provinciaal / regionaal niveau
C. Op transnationaal vlak binnen het taalgebied
D. In internationale context

 A. op Vlaams niveau tussen alle bestaande en toekomstige dialectverenigingen in de 5 provincies en het Hoofdstedelijk Gewest:

 1. overleg en informatiedoorstroming en modelwerking omtrent de activiteiten en publicaties van de lidverenigingen onderling
  • vermeldingen in de verslagen van de vergaderingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur;
  • meldingen van ‘best practices’ op de websites en in de publicaties van de lidverenigingen;
 1. inhoudelijke en wetenschappelijke ondersteuning van de lidverenigingen en hun lokale initiatieven via lessenreeksen, voordrachten, enz. over o.m. dialectspelling, lexicografie, fonologie, variatieonderzoek, … (waar mogelijk in samenwerking met het steunpunt, met volkshogescholen en met cultuurcentra)
  • het aantal ondersteuningsvragen die de stafmedewerker of via hem/haar interne of externe experten ontvangen van lidverenigingen en de feedback over hun tevredenheid (voor dit laatste zal de koepel in de loop van 2007 een meetinstrument trachten te ontwikkelen dat naast rapportering in de bestuursvergadering op ruimere schaal en objectiever ingezet kan worden)
 1. het voeren van een actief ondersteuningsbeleid voor individuele dialectwerkers en het stimuleren van samenwerkingsverbanden op regionaal vlak, met name in die regio’s waar nog geen dialectverenigingen actief zijn
  • het aantal nieuwe dialectverenigingen en samenwerkingsverbanden dat in de periode 2007-2011 effectief tot stand komt in Vlaanderen en zich aansluit bij de koepelorganisatie;
  • het aantal ondersteuningsvragen die de stafmedewerker of via hem/haar interne of externe experten ontvangen van individuele dialectwerkers in Vlaanderen & de feedback over hun tevredenheid (hier zal de stafmedewerker – eventueel op basis van steekproeven – gericht sonderen naar reacties)
 1. in nauwe samenwerking met het steunpunt werken aan de interne kwaliteitszorg (IKZ) van de koepel en van de lidverenigingen en hun bestuurlijke professionalisering bevorderen
  • de mate waarin vanaf 2007 de jaarlijkse beleidsplannen binnen de koepelorganisatie op basis van een IKZ-procedure tot stand komen
  • het aantal bestuursleden (zowel van de koepel als van de lidverenigingen) dat deelneemt aan vormingsinitiatieven van de koepel, het steunpunt of andere organisaties met het oog op een toenemende professionalisering
 1. het tot stand brengen van gezamenlijke projectinitiatieven en publicaties over dialecten en oraal erfgoed voor heel Vlaanderen
  • het aantal samenwerkingsinitiatieven (projecten, publicaties, …) waarover via de informatiekanalen van de koepel en van de lidverenigingen gerapporteerd wordt en de mate waarin ze als geslaagd beoordeeld worden door de deelnemers eraan
 1. hulp bij de vzw-verplichtingen voor de lidverenigingen via het koepelsecretariaat
  • het aantal lidverenigingen dat op dit vlak effectief administratieve bijstand vraagt en krijgt vanuit het koepelsecretariaat
 1. de haalbaarheid nagaan van een gezamenlijke periodiek over dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen
  • verslaggeving over een haalbaarheidsonderzoek voor een koepelperiodiek over dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen
  • als het kan gerealiseerd worden: de tevredenheid van de abonnees over het koepelperiodiek en het aantal auteurs op jaarbasis dat een bijdrage levert
 1. de organisatie van een Vlaamse Dialectendag (tweejaarlijks) als vast ontmoetingsmoment voor alle dialectgeïnteresseerden in Vlaanderen
  • het feit of in 2006 een eerste editie van de Vlaamse Dialectendag georganiseerd kan worden
  • het feit of dit evenement ook in 2008 en 2010 zal plaatshebben
  • het aantal deelnemers en het feit of er over de 3 edities een stijgende tendens waarneembaar is

 B. Op provinciaal / regionaal niveau tussen verenigingen die werken rond dialecten uit dezelfde dialectgroep (Brabants, Vlaams, Limburgs)

 1. het bevorderen van intenser overleg en van samenwerking tussen de besturen van verenigingen uit een zelfde gebied
  • het aantal regionale overlegmomenten en concrete samenwerkingsvormen tussen lidverenigingen uit een zelfde dialectgroep of geografische regio
 1. het op elkaar laten afstemmen van activiteitenkalenders
  • het feit of de website een gezamenlijke activiteitenkalender bevat die regelmatig geüpdatet wordt
 1. de vergroting van het publieksbereik door via het koepelsecretariaat aan gecoördineerde promotie, bekendmaking en informatieverstrekking te doen
  • het stijgingspercentage van deelnemers/bezoekers van niet-landelijke evenementen van lidverenigingen ten opzichte van de participatie in 2005 (die als nulmeting gehanteerd wordt
 1. het stimuleren van een gecoördineerde aanpak voor het verwerven van provinciale en lokale ondersteuning (moreel en financieel) van activiteiten
  •  de mate waarin provincie- en gemeentebesturen subsidieaanvragen ontvangen van lidverenigingen
  • de mate waarin lokale of regionale politici aanwezig willen zijn op of hun steun willen betuigen aan lokale of regionale initiatieven van lidverenigingen
 1. de uitbouw van een netwerk per provincie / regio dat ook aan de individuele dialectwerkers ondersteuning biedt en hen laat participeren aan de koepelwerking
  • de mate waarin individuele dialectwerkers vanaf 2007 rechtstreeks of via lidverenigingen betrokken zullen zijn bij de werking van de vzw Variaties

C. Op transnationaal vlak binnen het taalgebied

 1. de vzw Variaties wil onder aansturing van haar steunpunt een partner zijn voor de verder uit te bouwen Vlaams-Nederlandse visieontwikkeling en samenwerking rond taalvariatiebeleid
  • de mate waarin samenwerking met de Stichting Nederlandse Dialecten tot stand komt en wederzijds als succesvol wordt beoordeeld
 1. de vzw Variaties wil samen met het steunpunt als Vlaamse partners van de Stichting Nederlandse Dialecten de tweejaarlijkse Nederlandse Dialectendag voortaan mee organiseren, zodat dit ontmoetingsmoment voor alle dialectgeïnteresseerden van ons taalgebied ook regelmatig in Vlaanderen kan plaatsvinden
  • het antwoord op de vraag of de 9de editie in het voorjaar 2007 in de provincie Antwerpen zal plaatsvinden
  • het feit of en de mate waarin de koepelorganisatie via haar stafmedewerker betrokken zal zijn bij de concrete organisatie van de 9de Dialectendag

D. in internationale context

 1. buiten Vlaanderen wil de vzw Variaties een overleg- en samenwerkingspartner zijn voor (vrijwilligers)verenigingen en organisaties in de omliggende regio’s (Wallonië, Frans-Vlaanderen, Noord-Frankrijk, Rijnland, …) met gelijkaardige doelstellingen
  • het aantal contacten (en de stijgende lijn daarin) dat in de periode 2007-2011 plaats zal hebben met gelijkaardige organisaties en verenigingen in de omliggende regio’s
  • de mate waarin in de periode 2007-2011 effectieve samenwerkingsvormen met dergelijke organisaties en verenigingen tot stand zullen komen
 1. de vzw Variaties wil actief meewerken aan de door het VCV gecoördineerde implementatie van het UNESCO-programma rond safeguarding van oraal erfgoed, door zijn activiteiten in Vlaanderen in deze internationale doelstellingen in te passen. De koepelorganisatie wil daarbij aangestuurd worden door het ter zake bevoegde Vlaamse expertisecentrum
  • de mate waarin de koepelorganisatie in publicaties, verslagen, rapporten en publieke statements het UNESCO-discours omtrent safeguarding en oraal erfgoed expliciet aanhaalt als internationaal kader van en richtinggevend voor haar eigen werking
  • De mate waarin de werking van de koepelorganisatie door het steunpunt en anderen ook effectief als een bijdrage aan de implementatie van het UNESCO-beleid in Vlaanderen gepercipieerd en benoemd wordt